Enviromentálna politika

V záujme dosiahnutia minimalizácie negatívnych envirometálnych vplyvov činnosťou firmy, tvorí ochrana životného prostredia integrálnu súčasť procesu rozvoja a rozhodovania. Pri plnení tejto zodpovednosti uplatňujeme pri svojej činnosti tieto princípy:

Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa uvedenými princípmi a napĺňať environmentálnu politiku.

  • Vykonávať svoje činnosti v súlade s environmentálnou legislatívou a inými predpismi, ktoré firma prijala.
  • Neustále znižovať negatívny vplyv činností na životné prostredie, za tým účelom prijímame a realizujeme programy na zlepšenie, ktorých výsledkom je postupné znižovanie znečistenia vo všetkých zložkách životného prostredia.
  • V zámeroch a rozhodnutiach zohľadňovať také postupy a výrobky, ktoré znižujú negatívne environmentálne vplyvy pri ich používaní a zneškodňovaní.
  • Zvyšovať environmentálnu uvedomelosť všetkých zamestnancov ich pravidelným školením.
  • Pravidelne prehodnocovať vplyvy svojich činností na životné prostredie a následne zabezpečovať ich minimalizáciu.
  • Prijatými opatreniami zvyšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
  • Uplatňovať princíp trvalého zlepšovania a preventívnych opatrení, kde prioritnými oblasťami sú bezpečné používanie a nakladanie s nebezpečnými chemickými látkami, komplexné riešenie odpadového hospodárstva a predchádzanie vzniku havarijných situácií.